Tài Liệu

Bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực-tự cường học tập đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 về ý chí tự lực, tự cường – Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một bài học xuyên suốt mà các Đảng viên phải luôn ghi nhớ và trau dồi hàng ngày để xứng đáng với vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. cùng nội dung chuyên đề giúp các Đảng viên hiểu sâu sắc hơn về vai trò, sứ mệnh của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Vậy mời các đồng chí Đảng viên Sau đây là chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hãy cùng tham khảo với vieclam24.vn ngay nhé.

==>> Liên hệ bản thân về ý chí tự lực, tự cường của giáo viên

Chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2021 là gì? Ngày 12/6/2021 Ban bí thư TW Đảng đã công bố chủ đề học tập toàn khóa năm 2021 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

# Video bài thu hoạch về ý chí tự lực tự cường

Bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường học tập đạo đức Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG
Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
(Chuyên đề toàn khóa, giai đoạn 2021 – 2025)
—–

Căn cứ Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn, ban hành tài liệu Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, giai đoạn 2021 – 2025 với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Nội dung chuyên đề gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.
I- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
1. Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại.
Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng về quyền sống chân chính của dân tộc đã bồi đắp tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và lan tỏa trong mọi giai tầng xã hội Việt Nam. Nói cách khác, chính chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước “đàng hoàng”, “to đẹp” đã đưa Người đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, đặt nền móng cho sự phát triển tư tưởng mác-xít ở Việt Nam, tạo ra những điều kiện căn bản, tiên quyết đưa đến những thành công của cách mạng nước nhà.

Bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường
2. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường
– Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế.
– Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
– Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng.
– Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân.
– Ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.
3. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
– Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.
– Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân.
– Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.
– Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.
– Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của các nước khác.
II- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay
1. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Trải qua quá trình lịch sử, ý chí, khát vọng độc lập và hùng cường dân tộc đã được nuôi dưỡng, hun đúc trở thành giá trị truyền thống, lẽ sống và sức mạnh Việt Nam, là cơ sở để khơi dậy, phát huy, nhân lên sức mạnh của cả dân tộc trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kế thừa truyền thống lịch sử – văn hóa của dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ở Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bắt nguồn từ nhận thức đúng đắn về con người, hạnh phúc của người dân, của quốc gia dân tộc, ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Người quan niệm chủ nghĩa xã hội là chế độ tốt nhất mang lại hạnh phúc cho mọi người. Hạnh phúc ấy do chính con người tạo dựng với sự lãnh đạo, định hướng của đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính. Hạnh phúc ấy bắt đầu từ những mục tiêu căn bản

Liên hệ với bản thần về ý chí tự lực, tự cường trong quả trình thực hiện nhiệm vụ được giáo

1.Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Coi đây Ɩà công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

2.Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung Ɩàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ѵào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết c̠ủa̠ đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.

3.Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự ѵào cuộc c̠ủa̠ toàn xã hội.

4.Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập ѵà Ɩàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cản bộ, đảng viên, nhất Ɩà người đứng đầu.

5.Nghiên cứu, bẻ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, Ɩàm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

6.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng ѵà phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu c̠ủa̠ sự nghiệp xây dựng ѵà bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại ѵà gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng.

7.Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chỉnh trị, chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng, chống “diễn biến hòa bình”.

8.Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button